Herresta Säteri

Herresta
Herresta Säteri beläget mellan Mariefred och Stallarholmen i Sörmland har en historia från 1500-talet. Herresta Gård var ursprungligen ett antal frälsehemman, som kallades Härsta, senare Härsta by. Säteriet som vid denna tidpunkt var uppdelat mellan olika gårdar och bönder kallades för Härstagårdarna. Dessa såldes och köptes mellan olika adelsmän fram till 1664 då gårdarna såldes till en krigskommisarie. 1670 övergick Härstagårdarna som hemgift till bankosekreteraren Erland Hjaerne och hans hustru Anna Nilsson. De fick i samband med det tillstånd av Kungl Maj:t att bygga säteri på platsen. Efter att fru Anna dött i barnsäng på nyåret 1679, överlät maken gården till den nyadlade krigskommissarien Henrik Örnfelt.

I hemgift fick därmed Härstagårdarna tillstånd att bygga om gårdarna till ett och samma säteri. Namnet Herresta kom till, i samband med ombyggnationen tillkom flyglar som användes till hönshus, brygghus, visthusbod och bagarstuga. Därefter har gården varit föremål för försäljning och överlåtelser ett antal gånger till dess att den 1923 förvärvades av den norska släkten Paus. Förste innehavare var påvlige kammarherren Christoffer Paus och 1938 tillträdde en släkting till denne, agronom Herman Paus. Ägandet har idag övergått till Fredric Paus. Herresta Godförvaltning grundar sig på Herresta säteri med fastighetsskötsel, skogsbruk, växtodling, djurhållning och entreprenad.

Inom Herresta Säteri finns idag 20 fastigheter, med för närvarande 23 bostäder iordningställda för uthyrning. Genom åren har Herresta Godsförvaltning tagit till vara på gamla byggnader som inte längre används inom gården och renoverat till bostäder. Säteriets gamla bagarstugor, smedjor, tvättflyglar och panncentraler är idag renoverade och uthyrda för att upprätthålla liv och rörelse på gården.

Gården värmer idag upp majoriteten av våra bostäder genom centralvärme från egen panncentral. Utöver detta finns tre solcellsanläggningar som bidrar till el till både våra bostäder och verksamheter på gården. Utöver vårt jordbruk, skogsbruk och fastighetsskötsel på gården finns även skötsel av nötkreatur, får och linderödsgrisar. Ytterligare verksamhet är stallet som hyr ut både boxplatser och ridhus möjligheter.

Ladugårds, stall och spannmåls verksamheten på Herresta